ഐ ടി ജീവനക്കാരുടെ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറക് മുളപ്പിച്ചു പ്രതിധ്വനി ഫിലിം ക്ലബ്

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
?????????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ??????????. ? ???????????? ????? ????????? ? ?? ???????????? ??????? ??????????? ????? ??  ?????????????? ????????? ?????????? ????? ?????.  ??????????? ???????????  ??????????? ?????  5 ????? ????????? ??????? ??? ????? ???????????????? ??? ????? ????????????. ??????????? ????????????? ?????????????????? ?????? ???????????????? ??????????? ??????? 30 ????????? ???? ??????????? ?????????????? ??????? ?????????????
2012-? ??????? ??????? QISA ????? ????? ???????   ???????????  ??????????????   ??? ????? ??????? ???? ????? ?????????????? ??????? ?????????????????. ????? 100? ??? ??????????? ? ??????????? ?????????????  ????????? ??? ????????????, ????????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ?????????????????????.
 ????????????????????? ????? ???????????? ????????????? ????????????????. ???????????????? ????? ?????????? ???????????????????? ??????? ?????. ????????????????????? ????????? ???????????????/?????????????  ???????????? ??????? ??????? ????????? ?????? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ???????? .?????????? ?????????????????????????? ? ??????????? ? ???????? ??????????????????? ???  ???????? ???? ????????. ??????? ?????? ???????? ???????? ??? ????? ?????????? ???? ??????????????? ???????????? ????? ???????? ??????????? ?????? ???? 30 ?? ??????? ?????.
???????????????????????? ?????????? ????? ????? ??????????  ???? ?? ??(9495025021) ,  ?????????? ????? ????? ?????????? ?????????(9961643801) ?????? ???????  ?????????????????????? ?????????? ????? ????? ??????????????? ??????  ????? ????????(9846872053) ?????? ????? ?????????????. ????? ??????????? ?????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????? ??? ??????????????? ???? ????????????????????? 5 ????????? ???????? ???????????????? ???????. ????? ???????? ??????????? ???????????????? ???? ??  ?????? ???????????????????.
?????? ???????????? ????????? : ??? ?? ???????  – 7736696402  ( ??????? ?????????? , ?????????? ????? ?????  )
Prathidwani Film Club is on a roll, depicting their passion, and feeding in cinematic culture at Technopark by a daring decision of helping to make an anthology film exclusively by techies. As a prologue on the same, they are inviting scripts from the employees working in Technopark or in Infopark. Prathidwani film club is a subsidiary of Prathidwani, a socio cultural organisation of  Technopark employees. The idea of a film club flourish with the unfathomable support the team has got for the QISA competitions (short film competitions exclusively for IT employees in kerala) and the foundation stone was laid in 2015. Now the club consists of more than 100 members from both Technopark and Infopark and they were phenomenal in conduction film making workshops and screening reputed films inside Technopark for the masses.
 
The script should pipe a film not more than 30 minutes. The author can also quote if he is having a preference regarding the director and have to attach the portfolio of mentioned one. The director should be someone experienced film maker from Technopark, Trivandrum and is having a minimum number of notable works. The participants have to seal their work and should submit to the mentioned members not later than 30th July 2017. The employees in Infopark can submit to Mridul(9846872053) and those in Technopark can give it with film club secretary, Vinu P V(9495025021)  or film club president, Vishnulal(9961643801). The submitted scripts will only be read by the evaluators and those who want the script back can collect it after the evaluation , which will be done by eminent judging panel constituting members from film industry. 5 scripts will be selected from the lot and will be included in an anthology film.

Comments

comments

Share.
Gallery
http://healthlibr.com