ബാല്യം – Anoop Mohan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Author :   Anoop Mohan
Company :  Toonz Animation India Pvt Ltd
Email :  anoopmohanarts@gmail.com

ബാല്യം 
നിറ മഞ്ഞിൽ  വഴി കീറി വന്നെത്തി ഇളവെയിൽ
പൊൻ തൂവൽ  വീശുമൊരു പുലർക്കാല  പക്ഷി പോൽ …
പാതിയോളം വിണ്ട  പാട വരമ്പേറി ,
കുളിർ  മഞ്ഞു  താങ്ങുമാ തളിർ  പുല്ലിൻ തലോടലിൽ ,
ഇളവെയിൽ ചൂടിൻ സുഖമറിഞ്ഞു നടന്നു നാം …
ഇഴ  വിട്ട നിക്കറും , പുസ്തക സഞ്ചിയും
കയ്യിലും തോളിലും താങ്ങി നടക്കവേ ..
ഇട വഴിക്കിരുവശം ഉയർന്നൊരാ മതിൽ ചാടി
ആരാരും അറിയാതെ ആരാന്റെ അതിരിലെ –
ചുവന്ന ചാമ്പയ്ക്കകൾ  പതുങ്ങി പറിച്ചതും ,
പാടത്തിനരുകിലായ് കതിർ തഴുകി ഒഴുകുന്ന ,
ഓലിയിലെ  വെള്ളം മോന്തിക്കുടിച്ചന്നു –
നോക്കെത്താ ദൂരത്തെ സ്കൂളിലേക്കോടി  നാം…
അന്നെന്റെ  ഹൃദയത്തിനൊരുകൊച്ചു പൂവും ,
തരള മന്ദസ്മിതം തന്നിരുന്നു…
അന്നെന്റെ  മനസ്സിനെ പരവശമാക്കുവാൻ –
ആ പാൽ ഐസിൻ  മണി പോന്നതായി….
അൻപതു  പൈസയാൽ ആകാശം നേടി ഞാൻ –
അഞ്ചു രൂപയാൽ കുബേരനായ നാൾ …
നൽ  തളിർ തിന്നെന്നും പൊൻതൂവൽ വീശുന്ന –
പൂമ്പാറ്റയോടോത്തു  കളിച്ചു നിൽക്കവേ ,
വെയ് ലുമായ് മഴയൊന്നു പറയാതെ വന്നാലും ,
പിണങ്ങാതെ കുറുക്കനെ കെട്ടിച്ച നാളുകൾ ….
എപ്പോഴോ , വഴിയിലെ നഗ്ന പാദത്തിൽ ,
തറച്ച  മുള്ളന്നൊരു തിരിച്ചറിവായതും ,
എന്നുമെൻ ചൂടിൽ  സ്വയം തണലായ്‌ ഉരുകിയ ,
പടുവൃക്ഷം എന്നിൽ പകർന്ന  സന്ദേശവും ,
വിശപ്പറിഞ്ഞെന്നപോൽ ഒരു കൊച്ചു മാമ്പഴം ,
കാറ്റിന്റെ കൈകളിൽ  അയയ്ക്കുമാ കോമാവും ,
മാഞ്ചുന  വീണു തുടുത്ത കവിളത്തമ്മ  ,
ദിനം തരും സ്നേഹമൊരുക്കിയ മുത്തവും…
പെയ്തൊഴിയാത്തോരീ  ഓർമ്മ  തൻ മഴയിലായ് ,
ഇന്നിന്റെ  ചൂടിലും ഹൃദയം തളിർക്കുന്നു,
എന്റെ ,
ഇന്നിന്റെ  ചൂടിലും ഹൃദയം തളിർക്കുന്നു…..

Comments

comments

Share.
Gallery