വ്യാസന്റെ പുതിയ തൂലിക – Sajeeth Sathyan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Author      :   Sajeeth Sathyan
Company :   Allianz Cornhill
Email        :   sajeethsathyan@gmail.com

വ്യാസന്റെ പുതിയ തൂലിക

ഗുരുനാഥ! നിന്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ  നിന്നുമൊരു

മറുമഹാഭാരതം ചോർത്തി നൽകൂ.

കരുതേണ്ട നീ പഴയോരോർമ്മയാം  പനയോല,

അതിലുള്ളതൊന്നും നമുക്കുവേണ്ട!

ഇവിടെ നിൻ തൂലികയ്ക്കുള്ളിൽ  നിറയ്ക്കുവാൻ

ചുടുചോര ഞങ്ങൾ പകർന്നു നല്കാം.

ഇവിടെന്റെയുള്ളിലെപ്പാപം  വെളുപ്പാക്കി-

യവിടെത്തെഴുത്തോലയാക്കിനല്കാം.

കരിപുണ്ടടർന്ന പാഴ്ജീവിതക്കാഴ്ചകൾ

കരുതലോടെന്നേ കരുതിവെച്ചു.

അമ്മമാർ കുഞ്ഞിനെക്കാശിനായ് വിട്ടുകൊ-

ണ്ടന്നംചമയ്ക്കുന്ന  കഥയാവണം.

അഞ്ചുമാസം തികഞ്ഞീടാക്കിടാവിനെ-

ക്കൊല്ലും പിശാചിന്റെ കാമദാഹം.

വേണം കഥയ്ക്കുള്ളിലഞ്ചാറു കാശിനാ-

യമ്മയെക്കൊല്ലുന്ന പുത്രസ്നേഹം.

തീവണ്ടി ചൂളം വിളിക്കണം കൂടെയൊരു anj

ദീനമാം രോദനം കേൾക്കണം,

അതിന്നുപേർ സൗമ്യയെന്നാവണം.

ഒരമ്മതൻ നോവുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ

ചിത്രം വരയ്ക്കണം.

കാമാർത്തി പൂണ്ട ദുശാസനൻ മാരിന്നി-

താരുടെ മടിക്കുത്തഴിക്കുന്നുവോ?

ഒന്നല്ലിതഞ്ചല്ലിതയ്യായിരമല്ലി-

തെണ്ണിയാൽ തീരാ വിലാപഗീതം.

പാണ്ഡെവർക്കെണ്ണം കുറവാണു ഞങ്ങൾക്കൊ-

രാണ്ടിൽ പലതാണു യുദ്ധരംഗം.

ചേലിൽ ചമയ്ക്കുന്ന പുഞ്ചിരിക്കുള്ളിലും

നീറിപ്പുകയുന്നൊരന്തരംഗം.

കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി മാതൃവാത്സല്ല്യങ്ങ-

ളെല്ലാം സഹിക്കുന്നൊരീ ഭുമിയിൽ,

കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും അല്ലാഹുവും പണ്ടൊ-

ദ്വൈതസിദ്ധാന്തമായിരുന്നു

Comments

comments

Share.
Gallery