Skip to main content
Srishti-2019   >>  Short Story - Malayalam   >>  ഷാജിപാപ്പൻ...

ഷാജിപാപ്പൻ...

Written By: Manu Philip
Company: Tata Elxsi

Total Votes: 0
Vote.

ഇത്മിഥുൻമാനുവേലിന്റെഷാജിപാപ്പൻഅല്ല ,എനിക്ക്ഓർമ്മവയ്ക്കുന്നതിനുമുൻപേഞങ്ങളെഎല്ലാംവിട്ടുപോയഎന്റെസ്വന്തം " ഷായിപ്പാൻ "  ആണ്. മലനാടുകാരായഞങ്ങൾമിക്കവരുംഅപ്പന്റെഅനിയനെ" ഉപ്പാപ്പൻ " എന്നാണ്വിളിക്കാറുള്ളത്.

യെശശരീരനായഷായിപ്പാന്റെകഥയായതുകൊണ്ടുഇതൊരു" കഥനഗദ " ആണെന്ന്വിചാരിച്ചനിങ്ങള്ചമ്മിപോയി . മൂപര്വൻടീമാർന്നു. ഒരുആടാറുഐറ്റം.പാപ്പന്റെകഥസെൻറ്റിയാക്കിഎഴുതിയെന്നുപറഞ്ഞുമൂപ്പര്തന്നെ എഴുനേറ്റുവന്നുഎനിക്കിട്ടുകീറും.ഹൈസ്കൂൾകാലംവരെഅപ്പന്റെകുടുംബവീട്ടിൽനിന്ന്വളർന്നതുകൊണ്ടുഉപ്പാപ്പനെപറ്റിയുള്ളകഥകൾവേണ്ടുവോളംഅപ്പച്ചനുംഅമ്മച്ചിയുംചേട്ടന്മാരുംചേച്ചിമാരുമൊക്കെപറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട്.എങ്കിലുംഉപ്പാപ്പനെപറ്റിയുള്ളഎന്റെഓർമ്മകൾതുടങ്ങുന്നത്വീടിന്റെപര്യമ്പുറത്തുള്ള ( പുറകുവശം ) വരാന്തയിൽചാരിവെച്ചിരുന്ന , തുരുമ്പെടുത്തഒരുഡീസൽടാങ്കിൽനിന്നാണ്.ഉപ്പാപ്പൻഓടിച്ചിരുന്നജീപ്പിന്റെഡീസൽടാങ്കായിരുന്നുഅത്.അതെങ്ങനെഅവിടെവന്നുഎന്നുള്ളത്ഇപ്പോഴുംഎനിയ്ക്കുവല്യപിടിയില്ലാത്തഒരുസംഭവമാണ്.അത്പോട്ടെ..
പൊതുവെമിതഭാഷികളുംകുടുംബത്തുതന്നെഒതുങ്ങികൂടുന്നവരുമായഞങ്ങളുടെവീട്ടിലെഒരുവ്യത്യസ്തമുഖമായിരുന്നുഉപ്പാപ്പനെന്നുഎല്ലാവരുംപറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീട്ടുകാരെസഹായിക്കുന്നതുപോലെതന്നെഅല്ലെങ്കിൽഅതിലുംകൂടുതൽനാട്ടുകാരുടെക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടിപ്രവർത്തിച്ചിരുന്നഒരുസ്ഥാപനംആയിരുന്നത്രേഅദ്ദേഹം.ഉപ്പാപ്പനിലെബാലേട്ടനെക്കാളുംഎനിക്കിഷ്ടംമൂപ്പരിൽഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നമംഗലശേരിനീലകണ്ഠനെആയിരുന്നു.നമ്മൾഎല്ലാവരുംആഗ്രഹിയ്ക്കാറില്ലേഅങ്ങനെഒരാൾനമ്മളുടെകുടുംബത്തുഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്?എന്തിനുംഏതിനുംകൂടെനിൽക്കുന്നഒരാൾ. ..പറഞ്ഞിട്ട്വല്യകാര്യമൊന്നുംഇല്ല. മൂപ്പര്പോയി. പുഷ്പംപോലെകാറും , ജീപ്പും , ബസ്സുംഒക്കെകൈയ്യിലിട്ടുഅമ്മാനംആടാറുള്ളഉപ്പാപ്പൻഒരുബൈക്ക്മരിയാദയ്ക്ക്ഓടിക്കാൻപാടില്ലാർന്നുഎന്ന്നമ്മൾക്കുണ്ടോഅറിയുന്നു?തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽകോഴഞ്ചേരിയ്ക്കുഅടുത്തുള്ളചാക്കപാലത്തിലുണ്ടായഒരുഅപകടംആയിരുന്നുമൂപ്പരുടെരാജികത്ത്. ബൈക്ക്പറഞ്ഞത്പാപ്പൻകേൾക്കാഞ്ഞതാണോ ,പാപ്പൻപറഞ്ഞത്ബൈക്ക്കേൾക്കാഞ്ഞതാണോഎന്നൊന്നുംഅറിയാൻപാടില്ല. എന്തായാലുംപോകുമ്പോഅദ്ദേഹംയൂത്ത്ആയിരുന്നു.

പാപ്പൻഎഴുതിക്കൊടുത്തരാജിക്കത്തുമേടിച്ചുവെച്ചത്പാപ്പൻറെകൂടെജീവിച്ചുകൊതിതീരാഞ്ഞ - പാപ്പനെക്കാളുംയൂത്ത്ആയശാന്താമ്മയും , നിക്കറിൽമുള്ളുന്നത്നിർത്തിയിട്ടില്ലാത്തരണ്ടുവയസ്സുകാരൻജൂനിയർഷാജിപാപ്പനുംകൂടിയാണ്.അവിടുന്ന്ഇങ്ങോട്ടുപാപ്പൻപോയിട്ടിപ്പോപത്തിരുപത്തിയഞ്ചുവർഷംകഴിയുന്നു.ഈകാലമത്രയുംഞങ്ങളുടെകുടുംബത്തുപലതരത്തിൽഉള്ളസഹനടന്മാർഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുംനെഞ്ചുംവിരിച്ചുനിൽക്കുന്നഒരുനെടുനായകൻ്റെഅഭാവംവല്ലാതെയുണ്ടാർന്നു.പാപ്പാൻഉണ്ടാർന്നേൽഒരുപക്ഷെഞങ്ങളുടെകഥയിൽവൻട്വിസ്റ്റുകൾഒക്കെഉണ്ടായേനെ. ..വരാനുള്ളത്വണ്ടിപിടിച്ചായാലുംവരുമല്ലോ .

പാപ്പൻപോകുമ്പോൾയൂത്തായിരുന്നശാന്താമ്മ , വീട്ടുകാരുംബന്ധുക്കളുംനിർബന്ധിച്ചിട്ടുംമറ്റൊരാളെജീവിതത്തിലേക്ക്ക്ഷണിയ്ക്കാഞ്ഞതിനുഒറ്റഉത്തരമേയുള്ളൂഷാജിപാപ്പൻ !!
വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം , ഒരിയ്ക്കൽപോലുംകണ്ടതായിഓർമ്മയില്ലാത്തആമനുഷ്യനെപറ്റിഎന്നെകൊണ്ട്ഈകുറിപ്പെഴുതിച്ചതുംമൂപ്പരുടെകരിസ്മയാണ്.ഇവിടെങ്ങാനുംഉണ്ടാർന്നേൽനമുക്കെല്ലാർക്കുംകൂടെഅടിച്ചുപൊളിച്ചുനടക്കമാർന്നു.

" പാപ്പോ,  അന്ന്മരിയാദയ്ക്ക്വണ്ടിയോടിച്ചുവീട്ടിവന്നിരുന്നേൽഇപ്പൊഈചെറുകഥയ്ക്കുപകരംഒരുഖണ്ഡകാവ്യംഎഴുതിഞാൻവെറുപ്പിയ്ക്കില്ലാരുന്നോ " ..

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.